English Türkçe için tıklayın
Enter Title

FACULTY OF ENGINEERING IN-SERVICE TRAINING BYLAWS
 
Accepted: January 21, 2003
 
1. OBJECTIVE
The main objective of In-Service Training is to contribute to the education of the students of the Faculty of Engineering by providing them practical, technological, as well as managerial experience and knowledge in non academic organizations.
 
2. REGULATIONS

   1.Each student must complete a total of at least 60 working days of training as a partial requirement for a BS degree in engineering.
   2.Each Department determines the areas and minimum durations of training according to its own engineering formation and educational program, and announces them to the students. The duration of each training can not be less than 15 working days and the total requirement should be completed in at least 2 different organizations.
   3.It is the responsibility of the Department’s Training Advisor to coordinate and guide training activities in conformity with these bylaws.
   4.Students who have successfully completed their undergraduate program, but have not fulfilled their training requirements properly are not allowed to register. These students have to complete their training by the end of the first semester after they complete their coursework in the undergraduate program.
   5.At the end of each training, the documents listed below must be submitted to the Department’s Training Advisor within one month after the beginning of the next academic semester. The total delay in days in the submission of these documents after the deadline will be subtracted from the duration of training.

 
3. DOCUMENTS

   1. Training Booklet: This is a specially formatted booklet involving several issues related to training and available  at the University Bookstore as well as Faculty website www.eng.boun.edu.tr. This booklet is to be filled in by the students in English and it consists mainly of the following 3 parts:
         1. Diary: Containing a brief description of the day-to-day work carried out during training.
         2. General Report:Combining the theoretical and practical aspects of the work place and the work done.
         3. Letter of Evaluation: Of the contribution of the training program to the student’s education and the suitability of the work place for training. This should be a very brief letter written on a separate sheet of paper.

   2. The Training Certificate: Is a form where the supervisor of the student at the work place evaluates the trainee. This form must have been signed by the supervisor and handed to the student in a closed and stamped envelope.


 
 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ İÇTÜZÜĞÜ
 
Kabul Tarihi: 21.1.2003

 
1. AMAÇ

Öğrenci stajının amacı, bütün Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin akademik kuruluşlar dışında ve eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde pratik, teknik, ve idari bilgi ve tecrübe kazanmalarıdır.


2. KURALLAR

   1. Her öğrenci lisans derecesi alabilmek için en az 60 iş günü staj yapmalıdır
   2. Her Bölüm kendi branşına ve mühendislik formasyonuna uygun olarak öğrencilerinin yapacakları stajın alanlarını ve gerekli görülen en az süreleri belirler ve öğrencilere ilan eder. Bu süreler 15 iş gününden azolamaz ve en az iki işyerinde tamamlanır.
   3. Staj faaliyetlerinin bu tüzüğe uygun olarak yönlendirilmesini ve koordinasyonunu BöIüm Staj Danışmanı yürütür.
   4. Ders programlarını başarıyla tamamlamış ancak staj yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmemiş ögrenciler kayıt yaptıramazlar. Bu ögrenciler staj yükümlülüklerini derslerini tamamladıkları yarıyılı takip eden ilk yarıyılın sonuna kadar yerine getirmek zorundadırlar.
   5. Yapılan staj sonunda aşağıda açıklanan belgeler stajı takip eden yarıyıl başlangıcından itibaren en geç bir ay içerisinde Bölüm Staj Danışmanı'na teslim edilir. Belgelerin tesliminde gecikilen gün sayısı kadar bir süre staj olarak kabul edilmez.

 
3. BELGELER

   1. Staj Defteri: Staj Defteri: Fakültenin web sitesinden( www.eng.boun.edu.tr ) veya Üniversitenin kitap satış yerinden temin edilebilecek ve yapılan stajla ilgili çeşitli hususları kapsayan bir defterdir. Öğenciler tarafından İngilizce doldurulması gereken bu defter temel olarak üç bölümden meydana gelir.

        1. Günlük Tutanak: Yapılan günlük işlerin kısa açıklamasını kapsayan bölüm.
        2. Genel Rapor: Staj süresince yapılan iş ve çalışılan işyeri hakkında teorik ve pratik genel bilgileri kapsayan bölüm.
        3. Değerlendirme Yazısı: Öğrencinin yapılan stajın eğitimine katkısını ve çalışılan işyerinin şartlarını kısa bir yazıyla değerlendirdiği bölüm.

   2.  Staj Sicili: Çalışılan işyerindeki amirinin staj yapan oğrenciyi değerlendirdiği bir formdur. Bu form amir tarafından doldurulduktan sonra imzalanıp kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde öğrenciye verilir.

Copyright 2009 by Bogazici University EE Dept.    |   Privacy Statement   |   Terms Of Use     |     Login