Click for English Turkish
Courses

EE 101

(Orientation to Electrical Engineering)
Elektrik Mühendisliğine Yönlendirme
Credits : (2+0+2) 3
ECTS : 6

Elektrik mühendisliğinin temel bileşenleri: Aygıtlar, devreler ve sistemler. Bu bileşenlerin ilişkileri ve mühendislik yöntemleri. Mühendislik mesleğinin toplumsal ve ahlaki yönlerinin tartışılması. Öğretim üyelerinin ve araştırma alanlarının tanıtımı. Öğrencilerin genel ve bölüme karşı sorumlulukları. Teknik yazımın biçim, kural ve gelenekleri. Sözlü ve yazılı sunu araçları ve teknikleri. Laboratuvar çalışmaları.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE101.aspx

EE 142

(Digital Systems )
Sayısal Sistemler
Credits : (2+0+0) 2
ECTS : 3

Sayı sistemleri, Boole cebiri, mantık ağları ve yalınlaştırılması. Kapılarla mantık tasarımı. Orta ölçekli tümleştirme (MSI) ve yüksek ölçekli tümleştirme (LSI) teknolojileri. Birleşimsel ve ardışıl devreler. Sayıcılar ve kayan yazmaçlar.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE142.aspx

EE 201

(Electrical Circuits II)
Elektrik Devreleri II
Credits : (3+1+2) 4
ECTS : 7

Devre elemanları ve Kirchhoff kanunları. Direnç devrelerin çözümlenmesi. Ağ kanıtsavları. Birinci ve ikinci derece devrelerin çözümlenmesi. İşlemsel kuvvetlendiriciler. Sinüzoidal kalıcı durum çözümlemesi. Ölçüm ve hata çözümlemesi. Laboratuvar çalışmaları.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE201.aspx

EE 202

(Electrical Circuits II)
Elektrik Devreleri II
Credits : (4+1+0) 4
ECTS : 6

Elektrik devrelerinin frekans uzayında analizi. Doğrusal, zamanla değişmeyen decrelerin Laplace dönüşümü kullanılarak çözümü. Durum denklemlerinin kurulması ve çözülmesi. İki-kapılı gösterimler. Filtre tasarımı.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE202.aspx

EE 210

(Introduction to Electrical Engineering (ME, IE, CMPE))
Elektrik Mühendisliğine Giriş
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Elektrik devrelerinin temel eleman ve prensipleri: devre eleman parametreleri ve ölçüm cihazları. Kirchoff kanunları, döngü ve düğüm analizi. DC, sinüs ve üssel biçimli uyarma karşısında devre cevabı: anahtarlama devreleri, empedans, devre fonksiyonları, Fourier serileri, faz oku yöntemi, etkin ve tepkin güç, güç faktörü. Transformatörler ve üç-fazlı sistemler.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE210.aspx

EE 212

(Introduction to Electronic Engineering (CMPE) )
Elektronik Mühendisliğine Giriş
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 4

Metal ve yarıiletkenlerde iletim mekanizması. Yarıiletkenlerde katkılama; p-n jonksiyonu. Diyot karakteristiği ve uygulamaları. Güç kaynakları. Bipolar transistörün çalışması. Transistör karakteristiği, transistör kutuplama. JFETin çalışması ve kutuplanması. MOSFET’in çalışması ve kutuplanması. Sayısal elektroniğe giriş. Mantık aileleri: RTL, DTL, TTL, ECL, NMOS ve CMOS. MSI mantık: Multiplekserler, Kod çözücüler vb. Hafıza devreleri: ROM ve RAM’ler.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE212.aspx

EE 240

(Digital System Design)
Sayısal Sistem Tasarımı
Credits : (2+0+2) 3
ECTS : 4

Sayısal tasarım dilleri, sayısal devre sentezi, bilgisayar mimarisi, aritmetik mantık yapıları, bellek ve denetim birimleri, mini- ve mikro-bilgisayar sistemleri. Alan Programlamalı Kapı Dizileri (FPGA). Laboratuvar çalışmaları.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/EE240/tabid/171/language/en-US/Default.aspx

EE 241

(Computer Tools for Electrical Engineers)
Elektrik Mühendisleri için Bilgisayar Araçları
Credits : (1+0+3) 2
ECTS : 4

Matlab ifadeleri, sabitler, değişkenler ve diziler. Grafik çizimi. Prosedürler ve fonksiyonlar. Matlab dil yapısı. Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI). Matlab ile doğrusal cebir. PSpice’a genel bakış, Devre şemaları, şematik kurallar, çözümleme çeşitleri, PSpice ile modelleme ve analog sayısal karma benzetim, PSpice ile ölçüm. Labview ile programlama. 


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE241/tabid/168/language/en-US/Default.aspx

EE 242

(Numerical Methods for Electrical Engineering )
Elektrik Mühendisleri için Sayısal Yöntemler
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 4

 

Veri yapıları, yapısal programlama. Çok boyutlu eniyileme problemlerinin sayısal çözümü, yakınsama özellikleri, eğim ve Newton yöntemleri. Doğrusal, doğrusal olmayan ve diferansiyel denklemlerin çözümü, sayısal tümlev.

 

 


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/EE242/tabid/172/language/en-US/Default.aspx

EE 304

(Energy Conversion)
Enerji Dönüşümü
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Enerji, teknoloji ve kaynaklar: Fosil yakıtlar, nükleer, güneş ve diğer enerji kaynakları. Üç evreli sistemler ve mıknatıslı devreler. Transformatörler: İdeal ve fiziksel modeler, eşdeğer devreler, ve transformatör testleri. Elektromekanik enerji dönüşümü. Verimlilik ve süreç edimi. Algılayıcılar ve eyleyiciler: Röleler, adımlı ve konumlamalı sistemler, anahtarlamalı direni makinaları, eşsürümlü direni makinaları, doğru akım makinaları. Eşölçümlü değişken akımlı eşsüremli makinalar. Eşölçümlü değişken akımlı endüksiyon makinaları.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE304.aspx

EE 310

(Illumination)
Aydınlatma
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 4

Tanımlar ve aydınlatma ölçümleri. Aydınlatma hesapları. Işık kaynakları, Aydınlatma tasarımı. Sokak, deniz ve yenilik aydınlatması. Kablolama sistemleri. Projeler.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE310.aspx

EE 313

(Probability for Electrical Engineers )
Elektrik Mühendisleri İçin Olasılık
Credits : (4+1+0) 4
ECTS : 7

Olasılığın temelleri. Rasgele değişkenler, olasılık dağılım ve yoğunluk fonksiyonları ve bazı özel fonksiyonlar. Tek bir rasgele değişken üzerinde işlemler: Rasgele değişkenin beklenti değeri, momentleri ve transformu. Rasgele değişken vektörü, ortak dağılım ve yoğunluk fonksiyonları. İstatistiksel bağımsızlık. Birden çok rasgele değişken üzerinde işlemler. Rasgele süreçler, durağanlık, bağımsızlık, ergodiklik, korelasyon fonksiyonu. Rasgele süreçlerin spektral karakteristikleri. Rasgele girdili doğrusal sistemler.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE313.aspx

EE 333

(Electronics I )
Elektronik I
Credits : (3+1+0) 3
ECTS : 6

Metallerde ve yarı iletkenlerde iletim mekanizmaları; yarı iletken katkılama; p-n eklemi; diyot karakteristikleri ve uygulamaları; güç kaynakları; bipolar eklemler; transistor çalışması; transistor karakteristikleri; transistor kutuplaması; küçük işaret modellemesi ve analizi; Alan etkili transistorların çalışması ve kutuplaması; Alan etkili transistorların küçük işaret modellemesi ve analizi.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE333.aspx

EE 334

(Electronics II )
Elektronik II
Credits : (4+1+0) 4
ECTS : 7

Çok katlı yükselteçler; birbirine bağlama teknikleri ve frekans cevabı; farksal yükselteçler; transistörlerin yüksek frekans modellemesi, geribesleme ve genişbant teknikleri. Analog Tümleşik Devreler; işlemsel yükselteçler; güç yükselticileri; süzgeçler ve osilatörler; düzenlenmiş güç kaynakları.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE334.aspx

EE 335

(Electronics Laboratory I)
Elektronik Laboratuvarı I
Credits : (0+0+2) 1
ECTS : 2
Transistor kutuplama. Transistör parametrelerinin ölçümü. Doğru akım güç kaynakları ve kararlılaştırılmış devreler. Doğrusal ve doğrusal olmayan dalga şekillendirme.
 

Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE335.aspx

EE 336

(Electronics Laboratory II)
Elektronik Laboratuvarı II
Credits : (0+0+2) 1
ECTS : 2

Tek katlı ve çok katlı transistör kuvvetlendiricileri; elektronik devrelerde geri besleme ve sıklık yanıtı. Çok titreşimli devreler, mantık kapıları ve işlemsel kuvvetlendiriciler. 


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE336.aspx

EE 352

(System Dynamics and Control )
Sistem Dinamiği ve Denetimi
Credits : (3+1+0) 3
ECTS : 6

Diferansiyel denklemler, transfer fonksiyon ve Laplace tarsnform yöntemleri ile doğrusal denetim sistemlerinin analizi. Kapalı çevrim sistemlerin kararlılığı. Routh Hurwitz ve Root Locus yöntemleri. Frekans uzayinda sistem analizi. Frekans yanıtı metodları. Bode ve Polar grafik yöntemleri. Nyquist kararlilik teoremi. Denetim sistem tasarımına giriş.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE352.aspx

EE 363

(Electromagnetic Field Theory )
Elektromanyetik Alan Kuramı
Credits : (4+0+0) 4
ECTS : 6

Alan teorisi için vektör analizi. Statik elektrik ve manyetik alanlar. Zamanla değişen elektrik ve manyetik alanlar ve Maxwell denklemleri. Farklı ortamlardaki düzlemsel dalgalar, iletim hatları, dalga kılavuzları ve antenler


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE363.aspx

EE 373

(Signals and Systems )
Sinyaller ve Sistemler
Credits : (4+1+0) 4
ECTS : 6

 Sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı sinyaller ve sistemler, sistemlerin temel özellikleri. Doğrusal ve zamanda  değişmez sistemler, evrişim. Periyodik sinyallerin Fourier serileri ile gösterimi. Zamanda sürekli ve zamanda ayrık sinyallerin Fourier dönüşümleri. Ayrık Fourier dönüşümü. Örnekleme ve z-dönüşümü.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE373.aspx

EE 374

(Communication Engineering )
İletişim Mühendisliği
Credits : (4+0+0) 4
ECTS : 6

İletişim sistemlerinin yapıtaşları. Sinyal çeşitleri, genelleştirilmiş fonksiyonlar. Hilbert dönüşümü ve analitik sinyaller. Doğrusal  ve açısal kipleme yöntemleri, frekans çoğullama. Örnekleme, nicemleme, Darbe Kod Kiplenimi (PCM), Ayrımsal Darbe Kod Kiplenimi (DPCM), Delta Kodlaması (DM), Zaman Bölüşümlü Çoğullama (TDM), darbe iletimi. Temel bantta veri iletimi: Nyquist koşulları. Kiplenimli iletim ve sayısal kipleme yöntemleri: Kipleme sistemlerinin gürültü analizi.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE374.aspx

EE 430

(Solid State Electronics )
Katı Hal Elektroniği
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 5

Dalga mekaniğine giriş, fiziksel istatistikler, kristal yapı, band teorisi, relaksasyon olayı ve elektronik iletkenlik. Yarıiletkenlere ve yarıiletken aygıtlara uygulanması.


EE 432

(Digital Electronics )
Sayısal Elektronik
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Basit dalga şekilleri ve sayısal elektroniğin temelleri. Metal-oksit-yarıiletken (MOS) transistorun çalışması. MOS tbanlı evirici ve NMOS ve CMOS tabanlı kapı devrelerinin çalışması. Bipolar eklemli transistor (BJT) çalışması. BJT tabanlı evirici ve kapı devrelerinin (TTL, ECL, I2L) çalışması, yarıiletken hafızalar.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE432.aspx

EE 433

(Communication Electronics )
İletişim Elektroniği
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Telsiz iletişim sistemlerine giriş. “Smith Chart” kullanarak empedans uyumlandırma teknikleri. YF sistem ve kuvvetlendiricilerde gürültü ve bozulma. S-parametreleri kullanarak RF kuvvetlendirici çözümleme ve tasarımı. YF karıştırıcı ve salıngaçlar. Evre kilitlemeli çevrimler ve frekans sentezleyiciler. Kipleyici ve kip çözücü tasarımı.

 

Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE433.aspx

EE 434

(Design of MOS LSI Circuits )
Geniş Çaplı MOS Tümleşik Devre Tasarımı
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

MOS aygıt kuramına giriş. NMOS ve CMOS sayısal devre temelleri. Serim tasarım kuralları. Proses teknolojileri. Devre başarımının mantık düzeyinde ve analog düzeyde benzetimi. NMOS ve CMOS LSI sistemlerin elektriksel ve fiziksel tasarımı. Dönem projesi.


EE 435

(Industrial Electronics )
Endüstriyel Elektronik
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE435.aspx

EE 437

(Op Amps and Applications )
İşlemsel Yükselteçler ve Uygulamaları
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

İşlemsel yükselteç temelleri; doğrusal işlemsel yükselteç devreleri: doğru akım kaynakları, akımdan gerilime ve gerilimden akıma dönüştürücüler, farksal yükselteçler, ölçüm yükselteçleri, dönüştürücü köprü yükselteçleri. Aktif süzgeçler; gerçekçi işlemsel yükselteç sınırları; kararlılık ve frekans ödünü.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE437.aspx

EE 438

(Design with Integrated Circuits )
Tümleşik Devreler ile Tasarım
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Doğrusal olmayan devre uygulamaları: gerilim karşılaştırıcılar, Schmitt tetikleyiciler, hassas doğrultucular, örnekleme/tutma devreleri; işaret üreteçleri: sinüs dalgası üreteçleri, multivibratörler, tümdevre zamanlayıcıları, üçgen dalga üreteçleri, üçgen-sinüs dalga çeviricileri, testere dişi dalga üreteçleri, gerilim-frekans ve frekans-gerilim çeviricileri; sayısal-analog çeviriciler (DAC) ve analog-sayısal çeviriciler (ADC): temel DAC teknikleri, bipolar DA çeviriciler, yüksek çözünürlüklü DA çeviriciler, DAC tabanlı AD çevrimi, paralel ADC teknikleri, tümlev tipi AD çeviriciler; logaritmik yükselteçler: log/antilog çeviriciler; faz kenetleme döngüleri.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE438.aspx

EE 439

(Advanced Electronics Lab)
İleri Elektronik Laboratuvarı
Credits : (0+0+2) 1
ECTS : 6

Aktif süzgeçler, evre kilitlemeli döngü (PLL) devreleri, sayıcılar ve bölücüler, tarama devreleri. İşlev üreteçleri, çarpıcılar, karşılaştırıcılar ve işlemsel kuvvetlendirici özellikleri.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE439.aspx

EE 443

(Microprocessors )
Mikro işlemciler
Credits : (3+0+2) 4
ECTS : 6

Mikrodenetleyicili sistemlerin elemanları, donanım ve yazılım analizleri. Hafıza yapısı, adresleme teknikleri, yazmaçlar, komut seti, dallanma, yığıt, altprogramlar, işkesme işaretleri ve mikrodenetleyicilerde giriş-çıkış aygıtları. Assembly ve C programlaması kullanarak küçük mikrodenetleyicili sistemlerin tasarımı. Laboratuvar.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE443.aspx

EE 450

(Control Technology and Design )
Denetim Teknolojisi ve Tasarımı
Credits : (3+0+2) 4
ECTS : 6

Denetim sistemlerinde algılayıcılar, sinyal çevirici ler ve sinyal işlenmesi. Endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda denetim sistemleri tasarımı. Geri besleme sistemleri ve tasarımı. Lead ve lag denetecilerin zaman ve ferkans alanında tasarlanması. PID denetim sistemleri.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE450.aspx

EE 451

(Introduction to Robot Control )
Robot Denetimine Giriş
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Robotların tanımı ve sınıflandırılması. Eklem, bağlantı ve tutucuların mekanik ve devinimbilimine genel bir bakış. Ters devinimbilim. Dinamik modellerinin belirlenmesi. Doğrusal olmayan sistemlerin durum-uzayı gösterimi ve doğrusallaştırılması. Robotların denetimi. Bağımsız eklem denetimi. Kuvvet denetimi. Yörünge planlaması ve denetimi.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE451.aspx

EE 453

(Linear System Theory )
Doğrusal Sistem Kuramı
Credits : (4+0+0) 4
ECTS : 6

Tek giriş ve tek çıkışlı sistemlerin gerçeklenmesi kuramına giriş. Durum uzayı denklemlerinin çözümü. Yapısal özellikler: denetlenebilirlik, gözlenebilirlik, algılanabilirlik, kararlılaştırılabilirlik. Durum geri beslemesi, gözleyici ve tek girişli-tek çıkışlı sistemlerde gözleyici tabanlı dengeleme tasarımı.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE453.aspx

EE 454

(Linear Multivariable Systems )
Çok değişkenli Doğrusal Sistemler
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 5

Polinom matris teorisinin temelleri. Transfer matrislerinin sonlu ve sonsuz kutup/sıfır yapısı. Gerçekleme teorisi: minimalite ve transfer matrislerinin minimal gerçeklemeleri. Doğrusal durum geribeslemesi tasarımı, doğrusal karesel regülatör problemi, çok girişli çok çıkışlı doğrusal sistemler için gözlemciye dayalı kompanzatör tasarımı.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE454.aspx

EE 457

(Introduction to Optimization Theory )
Eniyileme Kuramına Giriş
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE457.aspx

EE 460

(Introduction to Remote Sensing )
Uzaktan Algılamaya Giriş
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Uzaktan algılamanın fiziksel esasları. Doğal olayların radyasyon özellikleri. Algılayıcılar (sensörler) ve platformlar. Veri yorumlama ve işleme. Bitki (crops) ve arazi kullanım uygulamaları.  Problemler ve araştırmalar.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE460.aspx

EE 461

(Optical System Design )
Optik Sistem Tasarımı
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Işın optiği, yönbağımsız ve yönbağımlı ortamlarda dalga optiği, optik araçlar, sapınçlar, optik lifler, (edilgen ve etkin) optik kaynaklar, optik öğeler ve optik seziciler. Çok bileşenli optik sistemlerin doğrusal sistem yöntemleriyle çözümlemesi. Farklı bileşenlerin ve çok bileşenli sistemlerin Code-V yazılımı kullanılarak tasarımı ve en iyileştirilmesi.

 

Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE461.aspx

EE 470

(Mobile Communication )
Gezgin İletişim
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE470.aspx

EE 473

(Introduction to Digital Signal Processing )
Sayısal Sinyal İşlemeye Giriş
Credits : (3+1+0) 3
ECTS : 6

Örnekleme ve nicemleme yöntemleri. Doğrusal ötelemeyle değişimsiz sistemler, kararlılık ve nedensellik. İki boyutlu sistemler ve diziler. Akış diyagramları, sayısal süzgeç tasarım teknikleri, sonlu ve sonsuz dürtü tepkili süzgeçler. Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) hesaplama yöntemleri. Sınırlı bellek etkileri. Güç izgesi kestirimi. Ayrık zamanlı rasgele sinyaller ve sistemler.

 

Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE473.aspx

EE 474

(Introduction to Optical Fiber Communications )
Optik Fiber İletişimine Giriş
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Optik fiber dalga kılavuzları. Optik fiberler üzerinden iletimin özelikleri. Optik fiberler, kablolar ve bağlantılar. Optik fiber ölçümleri. Optik kaynaklar: Lazer, LED. Optik algılayıcılar. Alıcı taraftaki gürültünün önemi. Optik fiber sistemleri.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE474.aspx

EE 475

(Introduction to Image Processing )
İmge İşlemeye Giriş
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE475.aspx

EE 477

(Introduction to Digital Communication )
Sayısal İletişime Giriş
Credits : (4+0+0) 4
ECTS : 6

Rasgele süreçler. Analog iletişimde gürültü çözümlemesi. Toplanır beyaz gürültülü kanallarda veri iletimi, kiplenimli veri iletimi, denkleştirme. En iyi alıcı tasarımı, taşıyıcı/darbe eşzamanlaması. İkili ve m katlı iletimde hata olasılığı.Taşıyıcılı kiplenim: Genlik Kiplenimi (AM), Faz Kiplenimi (PM), Frekans Kiplenimi (FM), Dördün Genlik Kiplenimi (QAM) yöntemlerinin başarımları. Entropi, niceleme ve hız bozulma ilişkisi, bilişim kaynakları, kanal sığası ve kodlama.

 

Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE477.aspx

EE 478

(Introduction to Information Theory )
Bilişim Kuramına Giriş
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Bilgi içeriği, koşullu, ortak ve karşılıklı entropi. İkili simetrik kanallar; bellekli ve belleksiz kanallar. Kaynak kodlama algoritmaları ve hız-bozunumu sınırları. Kanal sığası ve Shannon kanunu. Blok kodlar, çevrimsel kodlar, katlamalı kodlar.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE478.aspx

EE 479

(Communication Laboratory )
İletişim Laboratuvarı
Credits : (0+0+2) 1
ECTS : 2

Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE479.aspx

EE 480-489

(Special Topics )
Özel Konular
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 4

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde öğrencilerin bireysel ilgilerine uygun olarak seçilmiş özel konular. Ders öğrenciye ileri düzeyde bağımsız çalışma yapma fırsatı verecek şekilde tasarlanmıştır.


EE 490

(Special Studies )
Özel Çalışma
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 4

EE 491

(Special Projects )
Özel Proje
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 6

Ana konusu bireysel veya grup olarak proje tasarlama veya araştırma yapma olmaktadır. Özel ilgili ve yeterlikli öğrencilerin bu dersi almasına izin verilir.


EE 492

(Project )
Bitirme Projesi
Credits : (0+0+8) 4
ECTS : 6

Mühendislik çekirdek dersi olarak listelenmiştir.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/ee491-ee492/

EE 493-499

(Special Topics )
Özel Konular
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 4

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde öğrencilerin bireysel ilgilerine uygun olarak seçilmiş özel konular. Ders öğrenciye ileri düzeyde bağımsız çalışma yapma fırsatı verecek şekilde tasarlanmıştır.


EE 484

(Management for Engineers)
Management for Engineers
Credits : 3

İşletme işlevinin gözden geçirilmesi, kendini ve organizasyonel başarımı yönetme yolları - verimliliğe karşılık etkinlik. İş ortamında karar verme kuramı, karar verme modelleri, katılım stilleri ve uygulanmasını içeren yönetsel karar verme. Stratejik sunum ve izlenim oluşumu. Yetkinin başkasına devredilmesi. Yönetim bakış açısı, Emir altındakilerin yönetilmesi, İletişim, Takım çalışması, Takım çalışması etkinliği, Takım üyeleri rolleri, Takım oluşumunun kademeleri, Takım içerisi anlaşmazlıkların yönetimi, Etkin takımlar. Vizyon, Misyon, Öekirdek değerleri içeren stratejik planlama, Stratejinin tanımları, Stratejik düşünme, Kurumsal kültür. Pazarlamanın çekirdek kavramları - Gereksinimler, İsterler, İstekler, Pazarlama yönetimi, pazarlama karışımı. Sunum becerileri ve iş görüşmeleri


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCurriculum/EE484.aspx

EE 455

(Application Development Using Java)
Java Programı ile Uygulama Geliştirme
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 7

Nesne-tabanlı programlamaya ve Java programlamaya giriş. Java Sanal Makinası (JVM), Java kodu geliştirme ortamları ve uygulamaları tasarımlarını dahil ederek. Java dili simge dizimi, hataların ele alınması ve istisnalar, yardımcı program sınıfları giriş-çıkış dizinini, grafiksel kullanıcı arayüzünü, soyut pencereleme araç kutusunu ve gelişmiş görselleri içeren uygulama programları arayüzleri; olay yönetimi. Uygulamacıkların tasarımı ve geliştirilmesi, grafikler, izlekler ve çoklu izlekli çalışma, TCP ve UDP kullanarak ağ kurma.


Details :
http://www.ee.boun.edu.tr/Undergraduate/UndergraduateCourses/EE497.aspx

EE 431

(Electronic Measurement and Instrumentation )
Elektronik Olcme ve Olcü Aletleri
Credits : (3+0+0) 3

EE 436

(Industrial Electronics Laboratory )
Endustriyel Elektronik Laboratuari
Credits : (0+0+2) 1

EE 471

(Introduction to Network Security and Cryptography)
Ağ Güvenliğine Giriş ve Kriptografi
Credits : (3+0+0) 3
ECTS : 7

 Veri ve ağ güvenliği mühendisliği. Açık Sistemler Arabağlaşım güvenlik mimarisi. Kriptolu

sistemlere saldırılar: hizmeti engelleme, araya girerek dinleme, uyduruk mesaj yaratılması, mesajda
değişiklik yapılması, tekrarlı gönderme saldırısı.Bakışımlı ve bakışımsız kriptografi yöntemleri. Özel
ve kamu anahtarlamalı kriptografi. Gizli anahtar düzenleri, DES ve IDEA. Kamusal anahtarlamalı
kriptoloji yöntemleri: RSA ve El Gamal. Eliptik eğri algoritmaları. İmza algoritmaları, özüt işlevleri,
anahtar dağıtım ve tanılama düzenleri. Kriptolu sistemlere saldırılar için matematiksel yordamlar.

Current Courses

 

Quick Links
Dersler (Lisans)
Dersler (Lisansüstü)                             
Haber Arşivi
Önceki Seminerlers
EE İçin İş Tanımları
Yüzüncü Yıl Sayfamız
  Humor

 

Copyright 2009 by Bogazici University EE Dept.    |   Privacy Statement   |   Terms Of Use     |     Login